Designed bySUNIL JADHAV
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९

       सदर अधिनियम १एप्रिल २०१० पासून लागू झालेला आहे. त्याच 

दिवसापासून ८६ व्या घटनादुरूस्ती नुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना 

मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाल्याचेही अधिसुचित करण्यात 

आले.
    
     सदर अधिनियमात एकूण ३८ कलम आहेत. त्या कलमांचे शीर्षक, 

कलम क्रमांकानुसार खालीलप्रमाणे.


कलम क्रमांक १ = संक्षिप्त नाव, विस्तार व प्रारंभ.

कलम क्रमांक २ = व्याख्या.

कलम क्रमांक ३ = मोफत व सक्तीचे शिक्षण अधिकार.

कलम क्रमांक ४ = वयानुरूप प्रवेश (थेट).

कलम क्रमांक ५ = दाखला  हस्तांतरण.

कलम क्रमांक ६ = शाळा स्थापन.

कलम क्रमांक ७ = आर्थीक व इतर जबाबदाऱ्या.

कलम क्रमांक ८ = शासनाची कर्तव्ये.

कलम क्रमांक ९ = स्थानिकप्राधिकरण कर्तव्ये.


कलम क्रमांक १० = माता पिता व पालक कर्तव्ये.


कलम क्रमांक ११ = शालापूर्व शिक्षण तरतूद.


कलम क्रमांक १२ = शाळांची जबाबदारी.


कलम क्रमांक १३ = प्रवेश फी व चाचणी पध्दत.


कलम क्रमांक १४ = प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा.


कलम क्रमांक १५ = प्रवेशास नकार. 


कलम क्रमांक १६ = मागे ठेवण्यास व निष्कासनास प्रतिबंध . 


कलम क्रमांक १७ = शारिरीक शिक्षा व मानसीक त्रास प्रतिबंध.  


कलम क्रमांक १८ = शाळा स्थापनेस मान्यता .


कलम क्रमांक १९ = शाळेसाठी मानके व निकष .


कलम क्रमांक २० = अनुसूचीमध्ये  सुधारणा अधिकार . 


कलम क्रमांक २१ = शाळा व्यवस्थापन समिती .

कलम क्रमांक २२ = शालेय विकास योजना .


कलम क्रमांक  २३ = शिक्षक नेमणूक,अहर्ता व अटी शर्ती.


कलम क्रमांक २४ = शिक्षकांची कर्तव्ये.


कलम क्रमांक २५ = विद्यार्थी शिक्षक प्रमाण.


कलम क्रमांक २६ = शिक्षकाची रिक्त पदे भरणे.


कलम क्रमांक २७ = शिक्षणेतर प्रयोजनास प्रतिबंध.


कलम क्रमांक २८ = खाजगी शिकवणी  प्रतिबंध.


कलम क्रमांक २९ = अभ्यासक्रम व मुल्यमापन.


कलम क्रमांक ३० = परीक्षा व पूर्तता  प्रमाणपत्र.


कलम क्रमांक ३१ = बालकाच्या हक्काचे सरंक्षण.


कलम क्रमांक ३२ = गाऱ्हाणी दूर करणे.


कलम क्रमांक ३३ = राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेची स्थापना.


कलम क्रमांक ३४ = राज्य सल्लागार परिषदेची स्थापना.


कलम क्रमांक ३५ = निदेश देण्याचा अधिकार.


कलम क्रमांक ३६ = खटला चालविण्यास पूर्वमंजुरी.


कलम क्रमांक ३७ = सदभावनापुर्वक कारवाईस संरक्षण.
कलम क्रमांक ३८ = समुचित शासनास नियम करण्याचा अधिकार.