Designed bySUNIL JADHAV
expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

शैक्षणिक नवोपक्रम


    1)माझी प्रश्नपेढी   

                                                                २) मी कथा निर्माता 

३)अक्षरांचे तोरण 
४)माझी बोलीभाषा 

५)आमची नाती आमची माणस 

६)अभ्यास खो-खो 

७)परिसर माझा मित्र 

८)इंग्लिश मित्र 

९)अंकमाळ ,शब्द्माळ 

१०)पाहुणा माझ्या घरी 

११)संबोद संकलन १२)संख्यासाखळी /संख्या सम्राट 
१३)शब्दांचा पाठलाग 

१४)वाक्यसम्राट 


१५)एक दिवस मुलाखतीचा 

१६)चौकाट राजा  

१७)शब्द्शिडी 

१८)विध्यार्थी शब्द रेलगाडी १९)mind map

२०)विध्यार्थी शब्द नामकरण